Navigácia

Partners

Piatok 28. 11. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza
  Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

  riaditeľka PaedDr. Václava Juríková

  zástupca pre 1. st. Mgr. Miriam Pružincová
  zástupca pre 2. st. Mgr. Beáta Bilčíková
  zástupca pre 2. st. Mgr. Róbert Tisaj
  výchovný poradca Mgr. Ľudmila Moravčíková
  vedúca vychovávateľka ŠKD p. Dagmar Vavrincová

  ekonóm pre rozpočet p. Helena Kišová
  ekonóm pre PaM p. Darina Kotríková
  sekretariát školy p. Margita Pernišová

  vedúca školskej jedálne p. Katarína Vidová
  pokladníčka ŠJ p. Oľga Kohútová

  email: info@zsrastislavovapd.edu.sk
  email: riaditelka.zsrastislavovapd@gmail.com
  email: sj.zs.rastislavovapd@post.sk


 • +421 46 54 240 64 sekretariát školy
  +421 46 54 240 63 ekonomické odd.
  +421 46 54 240 62 fax
  +421 46 54 240 29 školská jedáleň

Novinky

 • Stavebníctvo rukami našich žiakov

  V NTC Bratislava sa dňa 25.11.2014 uskutočnila v rámci projektu ŠIOV celoslovenská súťaž „Stavebníctvo rukami našich žiakov ZŠ“, na ktorej nás reprezentovali naši žiaci spolu so žiakmi SOZŠ Ul. Vansovej v Prievidzi. O tom, že vynikajúco reprezentovali našu školu a okres Prievidza svedčí fakt, že Roman Lenčeš (9.A) v kategórii inštalatér obsadil III. miesto a Patrik Prístupný (8.A) v kategórii stolár tiež III. miesto. K bronzovým medailám srdečne gratulujeme! Fotoalbum

 • Polícia nie je strašiak

  Žiaci 3.ročníka sa zúčastnili besedy  s nadporučíčkou Ing. Danielou Preťovou. Preverili si vedomosti z dopravnej výchovy, dozvedeli sa ako pozitívne vplývať a pôsobiť na ľudí okrem vydávania zákazov, príkazov. Deti získavali základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Rozprávali sa ako reagovať v nepredvídaných situáciách, ako bezpečne sa pohybovať na bicykloch, kolobežkách i ako chodec, rešpektovať farby semaforov a základné dopravné značky. Dozvedeli sa, aké dôležité je pravidlo "vidieť a byť videný".
  Žiaci hravou formou riešili dopravné situácie. Získali prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej premávke, ako sa mu vyhnúť aby dokázali zabezpečiť svoju bezpečnosť. Fotoalbum

 • Exkurzia v planetáriu

  Každoročnou tradíciou v našej škole je, že žiaci štvrtého ročníka navštívia Planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom, aby si upevnili vedomosti, ktoré nadobudli počas vyučovania prírodovedy, vlastivedy a matematiky. Dňa 25.11.2014 si žiaci 4.A,B,C nachystali potrebné astronomické znalosti a vydali sa na vesmírnu cestu galaxiou, mliečnou dráhou... Exkurzia pozostávala z programu vo hviezdnej sále planetária, z prednášky odborného pracovníka a premietania videofilmu o UFFÍKOVI. Žiaľ, dobré počasie nám nebolo naklonené, nemohli sme pozorovať oblohu ďalekohľadom. Hlavný cieľ hľadania nášho štvrtáckeho vedeckého poznania bol splnený! Rozvinuli sme si obzor pozitívneho vzťahu k prírode, vede a sklonili hlavu pred úspechmi minulej i súčasnej vedy. Fotoalbum

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Dňa 19.11.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. V tomto školskom roku sa olympiády zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

 • Športové hry v ŠKD

  Hlasné povzbudzovanie a veľká radosť detí - to bola súčasť slnečného popoludnia 14. novembra na našom školskom dvore a multifunkčnom ihrisku. Dôvodom nebolo len krásne slnečné počasie, ale aj tradičné hry ako: Ide Pešek okolo, Na  tretieho, Červení a bieli, Uhorky, nehýbte sa! a ďalšie.
  Toto podujatie malo úspech u detí, ale zároveň splnilo aj ciele vyplývajúce z výchovného programu ŠKD - rozvíjať športové schopnosti u detí, pozitívny vzťah k športu pravidelnými pohybovými aktivitami a zároveň upevňovať svoje zdravie.
  Fotoalbum

Novinky

Počet návštev: 964968

Mapa